Αρχική » ΜΝΑΕ – Ο Θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητής

Δράσεις του ΕΠΑ.Λ ΡΕΝΤΗ

RSS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Ειδήσεις

ΜΝΑΕ – Ο Θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητής

Τι είναι ο Σύμβουλός Καθηγητής?

Πρόκειται για το θεσμό́ του «Συμβούλου Καθηγητή́» που συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόζεται σε όλους τους μαθητές της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Στόχος της νέας αυτής δομής είναι η συστηματική́ υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική́ ζωή́ και η δημιουργία θετικού́ κλίματος στη σχολική́ κοινότητα.

Κυρίες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή́» είναι:

  • Η αποδοχή́ και υποστήριξη των νεοεισερχομένων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό́ περιβάλλον, με στόχο την ομαλή́ προσαρμογή́ τους.
  • Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ́ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί́ το σχολικό́ κλίμα.
  • Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ́ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
  • Ο εντοπισμός πιθανών αίτιων που αναστέλλουν τη γνωστική́ πρόοδο των μαθητών/-τριών.
  • Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ́ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
  • Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική́ μονάδα.

Εφαρμογή́

  1. Κατά́ την έναρξη του σχολικού́ εχτούς, με ευθύνη του/ της Διευθυντή́/-τρις της σχολικής μονάδας, συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από́ τους υπηρετούντες στη σχολική́ μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό́ και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.
  2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή́ του Ψυχολόγου που απασχολείται στην οικεία σχολική́ μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή́ στα ΕΠΑ.Λ.», ώστε να δύναται να ανταποκριθεί́ στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική́ ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της, η ομάδα μπορεί́ να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική́ βιβλιογραφία για ενημέρωση.
  3. Μετά την κατά́ τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια του Συντονιστή́ της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α ́ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό́ της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, στον γενικό́ πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
  4. Κάθε μαθητής/-τρία της Α ́ τάξης ανατίθεται από́ τον συντονιστή́ της ομάδας στον «Σύμβουλο – Καθηγητή́», ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός – μέλος της ομάδας. Κάθε «Σύμβουλος – Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο ούριο πέντε (5) μαθητές, εφόσον αυτό́ είναι δυνατό́. Κατά́ την κατανομή́ των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους – Καθηγητές», ο συντονιστής μεριμνά́ ώστε ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»: (α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή́/-τριας, εφόσον αυτό́ είναι δυνατό́ και (β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή́/-τριας ή Υποδιευθυντή́/-τριας στη σχολική́ μονάδα.

Οι Συναντήσεις με τους μαθητές

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» πραγματοποιεί́ 1-2 φορές τον μηνά, συναντήσεις με τον/τη μαθητή́/-τρία, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μια. Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού́ ωράριού και σε χρόνο κατά́ τον οποίον ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» δεν ασκεί́ το διδακτικό́ του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» παραλαμβάνει τον/τη μαθητή́/-τρία από́ την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή́ μετρά́ το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργιά του σχολείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά́ διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής», κατά́ την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει τον/τη μαθητή́/-τρία για τη δράση και ορίζουν από́ κοινού́ τα ούρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπολοίπων συναντήσεων.

Η Συνεισφορά του σχολικού  ψυχολόγου

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» τηρεί́ ούλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή́/-τρις και διαμεσολαβεί́, είτε μονός του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή́/-τριας.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής», σε καμιά περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρολό του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή́, αλλά́ λειτουργεί́ εντός των ορίων του παιδαγωγικού́ του ρολού.

Η Συνδρομή του αρμόδιου φορέα

Σε περιπτώσεις κατά́ τις οποίες ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» ή η ομάδα των «ομάδα» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή́/-τρία του σχολείου, και ζητούν τη συνδρομή́ αρμοδίου φορέα.

Η Ιδιωτικότητα των συζητήσεων

Η ομάδα των «Συμβουλών – Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά́ τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα ούλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί́ από́ τις επιμέρους συναντήσεις με τους/τις μαθητές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της. Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβουλών – Καθηγητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή́ εξειδικευμένων οδηγιών και

hmerologio.gr

hmerologio.gr

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://epal-ag-ioann-new.att.sch.gr.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings